conduct

conduct
I
[΄kɔndʌkt] n վարք. improper/shocking/ inexcusable conduct անպատ շաճ/ չլսված/աններելի վարք. (վարում, ղեկավարում) standard of conduct ղեկավարման չափորոշիչ. conduct of the war/elections պատերազմ/ընտրություններ (վարելը, ղեկավարելը) conduct of fire ռզմ. կրակի ղեկավարում
II
[kən΄dʌkt] v վարել. conduct oneself իրեն պահել. վարվել. (ղեկավարել, տանել) She conducts parties Նա խմբեր է ղեկավարում conduct smb across the street փողոցն անցկացնել. conduct an exami nation/experiment/meeting քննու թյուն/ փորձ/ժողով անցկացնել. conduct negotiations բանակցություններ վարել. conduct a siege պա շա րումը ղեկավարել. Who’s conducting the orchestra? Ո՞վ է դիրիժորը. conduct electricity/heat էլեկտ րա կանություն/ջերմություն հաղորդել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • conduct — con·duct / kän ˌdəkt/ n 1 a: the act, manner, or process of carrying on or managing his conduct of the case was negligent b: an act or omission to act a crime is that conduct which is defined as criminal Louisiana Revised Statutes 2 …   Law dictionary

 • Conduct — Con duct (k[o^]n d[u^]kt), n. [LL. conductus defense, escort, fr. L. conductus, p. p. of conducere. See {Conduce}, and cf. {Conduit}.] 1. The act or method of conducting; guidance; management. [1913 Webster] Christianity has humanized the conduct …   The Collaborative International Dictionary of English

 • conduct — CONDÚCT, conducte, s.n. Formaţie anatomică cu aspect de canal sau de tub. – Din germ. Kondukt. Trimis de LauraGellner, 30.07.2004. Sursa: DEX 98 CONDÚCT s. (anat.) canal, duct, tub. (conduct auditiv extern.) Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa …   Dicționar Român

 • conduct — n *behavior, deportment Analogous words: act, deed, *action: demeanor, mien, deportment, *bearing conduct vb 1 escort, convoy, *accompany, attend, chaperon Analogous words …   New Dictionary of Synonyms

 • conduct — [n1] administration care, carrying on*, channels, charge, control, direction, execution, guidance, handling, intendance, leadership, management, manipulation, organization, oversight, plan, policy, posture, red tape*, regimen, regulation, rule,… …   New thesaurus

 • Conduct — Con*duct (k[o^]n*d[u^]kt ), v. t. [imp. & p. p. {Conducted}; p. pr. & vb. n. {Conducting}.] [See {Conduct}, n.] 1. To lead, or guide; to escort; to attend. [1913 Webster] I can conduct you, lady, to a low But loyal cottage, where you may be safe …   The Collaborative International Dictionary of English

 • conduct — ► NOUN 1) the manner in which a person behaves. 2) management or direction: the conduct of foreign affairs. ► VERB 1) organize and carry out. 2) direct the performance of (a piece of music or an orchestra or choir). 3) guide to or around a place …   English terms dictionary

 • conduct — [kän′dukt΄, kän′dəkt; ] for v. [ kən dukt′] n. [< L conductus, pp. of conducere: see CONDUCE] 1. Rare the act of leading; guidance 2. the process or way of managing or directing; management; handling 3. the way that one acts; behavior;… …   English World dictionary

 • Conduct — Con*duct , v. i. 1. To act as a conductor (as of heat, electricity, etc.); to carry. [1913 Webster] 2. To conduct one s self; to behave. [U. S.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Conduct — may refer to: Behavior a personal behavior, a way of acting and showing one s behaviour using hand gestures to direct Action (philosophy), in relation to moral or ethical precepts Conducting a musical ensemble See also Misconduct Conductor… …   Wikipedia

 • Conduct — Conduct, lat., Geleit; feierlicher Leichenzug. Conducta. span., Sendung von Gold und Silber aus den span. amerikan. Bergwerken an die Küste unter starker Bedeckung. Conducteur (Kongdüctöhr), Führer, der specielle Leiter der Arbeiten bei Bauten;… …   Herders Conversations-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”